Αλλαγές στη νομοθεσία προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα

Date: November 11, 2016

data-protection2

 

Στις 27 Απριλίου 2016 εκδόθηκε ο Κανονισμός (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων.

Ο Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων αναμένεται να επιφέρει σημαντικές επιπτώσεις στον τρόπο λειτουργίας των εταιριών που δραστηριοποιούνται εντός Ευρωπαϊκής Ένωσης και επεξεργάζονται δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα.Οι διατάξεις είναι άμεσα δεσμευτικές κκαι παράγουν δικαιώματα και υποχρεώσεις χωρίς να απαιτείται οποιοσδήποτε νόμος ή πράξη σε εθνικό επίπεδο.

Αφορά όλες τις εταιρείες που επεξεργαζονται προσωπικά δεδομένα, όπως αρχεια πελατών, προμηθευτών, εργαζομένων και συνεργατών.

Επιβολή προστίμων

Προβλέπεται η επιβολή διοικητικών προστίμων έως 20.000. 000 EUR ή, έως το 4% του συνολικού παγκόσμιου ετήσιου κύκλου εργασιών του προηγούμενου οικονομικού έτους, ανάλογα με το ποιο είναι υψηλότερο, σε περίπτωση παραβίασης των διατάξεων που αφορούν:

(α) τις βασικές αρχές για την επεξεργασία, περιλαμβανομένων των όρων που ισχύουν για την έγκριση,

(β) τα δικαιώματα των υποκειμένων των δεδομένων,

(γ) την διαβίβαση δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα σε αποδέκτη σε τρίτη χώρα ή σε διεθνή οργανισμό,

(δ) οποιεσδήποτε υποχρεώσεις σύμφωνα με το δίκαιο του κράτους μέλους,

(ε) μη συμμόρφωση προς εντολή ή προς προσωρινό ή οριστικό περιορισμό της επεξεργασίας ή προς αναστολή της κυκλοφορίας δεδομένων που επιβάλλει η εποπτική αρχή, ή μη παροχή πρόσβασης.

Επικοινωνήστε με τον Partner της εταιρείας μας Θέμη Γιαννακόπουλο (giannakopoulos@gr.AndersenLegal.com) προκειμένου να ενημερωθείτε.