Αλλαγές στην γνωστοποίηση ωραρίου και υπερωριών

Date: March 6, 2014

gearsptlegall

 

Σύμφωνα με το Ν.4225/2013, όπου τίθεται σε ισχύ από την 07/01/2014, εισάγεται η υποχρέωση τήρησης «Ειδικού Βιβλίου Τροποποίησης Ωραρίου και Υπερωριών».  Σύμφωνα με τη νέα ρύθμιση ο εργοδότης υποχρεούται να τηρεί το συγκεκριμένο βιβλίο στον χώρο εργασίας, σε κάθε υποκατάστημα, με την μορφή ημερολογίου ή μηχανογραφημένων σελίδων για μία 5ετία.

Στο βιβλίο καταχωρούνται υποχρεωτικά πριν την έναρξη τους, κάθε αλλαγή ή τροποποίηση ωραρίου ή οργάνωσης του χρόνου εργασίας, όπως και οι υπερωρίες οι οποίες θα πραγματοποιηθούν. Όσον αφορά τις υπερωρίες, δεν καταγράφεται η ένατη ώρα κάθε ημέρας που αφορά υπερεργασία, αλλά οι επόμενες δύο ώρες (10η-11η) οι οποίες θεωρούνται νόμιμες υπερωρίες και οι οποίες μπορούν να εγκριθούν από τα αρμόδια όργανα.  Οι νόμιμες υπερωρίες ανά εργαζόμενο δεν μπορούν να υπερβαίνουν τις 120 ώρες ετησίως.

Ακόμα, υπάρχει η υποχρέωση να υπάρχει εκτυπωμένη σελίδα του βιβλίου σε κάθε εγκατάσταση, ακόμα και αν δεν χρησιμοποιείται, για επίδειξη του σε περίπτωση ελέγχου (κενό φύλλο).

Επίσης, σύμφωνα με την ερμηνευτική εγκύκλιο 6476/137/27-02-2014, ο εργοδότης δύναται να νομιμοποιεί κάθε αλλαγή στο ωράριο και την οργάνωση του χρόνου εργασίας των εργαζομένων του, μόνο με την καταγραφή της στις στήλες το ειδικού βιβλίου.  Συνεπώς, δεν υπάρχει πλέον η υποχρέωση ηλεκτρονικής υποβολής τροποποιητικού εντύπου Ε4.

Στις περιπτώσεις υποβολής προγραμμάτων εργασίας συνεχίζει να ισχύει η ηλεκτρονική αρχική υποβολή, ενώ οι τροποποιήσεις θα καταχωρούνται στο ειδικό βιβλίο και μόνο.

Τέλος, όσον αφορά τις υπερωρίες, εξακολουθεί να ισχύει η υποχρέωση της ηλεκτρονικής γνωστοποίησης, εντός του πρώτου δεκαπενθημέρου κάθε μήνα όμως, για κάθε εργαζόμενο, για τις υπερωρίες που πραγματοποιήθηκαν τον προηγούμενο μήνα.