Επτά βασικά σημεία για τη Μεσολάβηση & Διαιτησία – Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας

Date: January 7, 2015

Η Ολομέλεια του Συμβουλίου της Επικρατείας με την υπ’ αριθ. 2307/2014 απόφασή της έκρινε αντισυνταγματικό τον νόμο 4046/2012 κατά το σκέλος που αφορούσε  την κατάργηση της δυνατότητας προσφυγής μονομερώς σε διαιτησία, μετά την αποτυχία να συναφθεί συλλογική σύμβαση εργασίας.

Κατόπιν της απόφασης το πλαίσιο που διέπει τη σύναψη συλλογικών συμβάσεων εργασίας μέσω της διαδικασίας μεσολάβησης και διαιτησίας διέπεται από τις ακόλουθες βασικές αρχές

1. Εναρξη διαδικασίας μεσολάβησης

Οποιοδήποτε από τα μέρη μπορεί να ζητήσει τη μεσολάβηση με τον ορισμό μεσολαβητή από τον Οργανισμό Μεσολάβησης και Διαιτησίας (ΟΜΕΔ). Ο Μεσολαβητής ορίζεται είτε με κοινή συμφωνία των μερών είτε με κλήρωση εντός 48 ωρών από την υποβολή της σχετικής αίτησης παρουσία των ενδιαφερομένων.

2.Διενέργεια μεσολάβησης

Ο μεσολαβητής οφείλει να αναλάβει τα καθήκοντά του εντός 5 εργασίμων ημερών από τον ορισμό του.

Η διάρκεια της μεσολάβησης είναι 20 εργάσιμες  ημέρες από την ανάληψη των καθηκόντων του μεσολαβήτη.  Εάν τα μέρη δεν συμφωνήσουν , ο μεσολαβητής έχει το δικαίωμα να υποβάλει δική του πρόταση.

Εφόσον τα μέρη δεν αποδεχθούν την πρόταση του μεσολαβητή εγγράφως εντός 5 εργασίμων ημερών, θεωρείται ότι η πρόταση του απορρίφθηκε.

3. Μονομερής προσφυγή σε Διαιτησία

Τα μέρη δύνανται να προσφύγουν μονομερώς στη Διαιτησία

(α) εφόσον το άλλο μέρος αρνήθηκε τη μεσολάβηση και
(β) μετά την πρόταση μεσολάβησης, εφόσον και τα δύο μέρη συμμετείχαν σε αυτήν.

4. Αντικείμενο διαιτησίας

Η διαιτητική απόφαση δύναται να καθορίζει αποκλειστικά το βασικό ημερομίσθιο ή το βασικό μισθό.

Δεν επιτρέπεται να περιλαμβάνεται κανέναν άλλο ζήτημα,  ούτε ρήτρες που διατηρούν όρους προηγούμενων συλλογικών συμβάσεων εργασίας.

5. Διαδικασία Διαιτησιάς

Η διαδικασία διεξάγεται από ένα διαιτητή.  Σε περίπτωση μονομερούς προσφυγής , το μέρος που δεν προσέφυγε μπορεί να ζητήσει τη συγκρότηση τριμελούς επιτροπής διαιτησίας.

Οι διαιτητές επιλέγονται με κοινή συμφωνία ή με κλήρωση εντός 48 ωρών από την προσφυγή στη διαιτησία.  Οι διαιτητές αναλαμβάνουν τα καθήκοντά τους εντός 5 εργασίμων ημερών.

Η άσκηση του δικαιώματος της απεργίας αναστέλλεται για 10 ημέρες από την ημέρα προσφυγής στη διαιτησία.

6. Διαιτητική απόφαση

Η απόφαση της διαιτησίας εξομοιώνεται με συλλογική σύμβαση εργασίας και ισχύει από την επομένη της υποβολής αίτησης για μεσολάβηση.

Η απόφαση εκδίδεται εντός 10 εργασίμων ημερών αν έχει προηγηθεί μεσολάβηση και εντός 30 ημερών εάν δεν έχει προηγηθεί μεσολάβηση.

7. Προσφυγή κατά της διαιτητικής απόφασης

Τα μέρη μπορούν να προσφύγουν κατά της διαιτητικής απόφασης ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου.  Η δικάσιμος ορίζεται εντός 45 εργασίμων ημερών.

Έφεση επί της αποφάσεως ασκείται εντός 15 ημερών από την επίδοση της απόφασης και εκδικάζεται εντός 30 ημερών.

shutterstock_214925491