Ηλεκτρονική επίδοση πράξεων επιβολής εισφορών από ΕΦΚΑ & Προθεσμίες προσφυγής

Date: May 18, 2020

Στις 12.05.2020 δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως η υπ’ αριθ. 16301/933/24.04.2020 Απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων με την οποία προβλέπονται τα εξής κρίσιμα για τις επιχειρήσεις:

Οι Πράξεις Βεβαίωσης Οφειλής – Πράξεις Επιβολής Εισφορών (Π.Β.Ο. -Π.Ε.Ε.) και οι Πράξεις Βεβαίωσης Οφειλής – Πράξεις Επιβολής Πρόσθετου Τέλους (Π.Β.Ο. -Π.Ε.Π.Τ.), που εκδίδονται κατά τον μηχανογραφικό έλεγχο σύγκρισης Δηλωθεισών και Καταβληθεισών Ασφαλιστικών Εισφορών, επιδίδονται ηλεκτρονικά μέσω ανάρτησης στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες του e-ΕΦΚΑ στις οποίες έχουν πρόσβαση με χρήση των προσωπικών τους κωδικών οι εργοδότες. Ως ημερομηνία επίδοσης των πράξεων, θεωρείται η ημερομηνία ηλεκτρονικής πρόσβασης του εργοδότη στην εφαρμογή, η οποία καταγράφεται ηλεκτρονικά και μπορεί να αποτυπωθεί εγγράφως.

Σε περίπτωση αμφισβήτησης του περιεχομένου των πράξεων των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου 1, που εκδίδονται ηλεκτρονικά, υποβάλλεται ένσταση στην Τοπική Διοικητική Επιτροπή  της αρμόδιας υπηρεσίας e-ΕΦΚΑ εντός 30 ημερών από την επομένη της ημερομηνίας ηλεκτρονικής επίδοσης των πράξεων, που γίνεται κατά τις διατάξεις του προηγούμενου άρθρου.

Η ανωτέρω σημαντική διοικητική μεταρρύθμιση έχει ως άμεση πρακτική συνέπεια ότι η προθεσμία αμφισβήτησης μίας πράξης επιβολής εισφορών του ΕΦΚΑ, ξεκινά από την επόμενη της ημέρας που ο λογιστής της επιχείρησης διαπιστώσει την ανάρτηση της πράξης στο πληροφοριακό σύστημα, δίχως πλέον να απαιτείται κοινοποίηση της πράξης με υπάλληλο του ΕΦΚΑ ή με το ταχυδρομείο. Εφόσον η επιχείρηση αγνοήσει την ανάρτηση αυτή, τότε χάνει το δικαίωμά της να αμφισβητήσει την πράξη επιβολής εισφορών τόσο σε διοικητικό επίπεδο αλλά και αργότερα δικαστικά.