Οι Βασικότερες Φορολογικές Διατάξεις του Ν.4512/2018

Date: January 22, 2018

Ψηφίστηκε το πολυνομοσχέδιο με τα προαπαιτούμενα για το κλείσιμο της γ’ αξιολόγησης.
Το νομοσχέδιο με τίτλο «Ρυθμίσεις για την εφαρμογή των διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων του Προγράμματος Οικονομικής Προσαρμογής και άλλες διατάξεις» χαρακτηρίστηκε από την κυβέρνηση ως «επείγον».

Οι βασικότερες διατάξεις που εμπεριέχει o νόμος 4512/2018 είναι οι εξής:

 • Από τις 21.2.2018 οι πλειστηριασμοί διεξάγονται αποκλειστικά και μόνο με ηλεκτρονικά μέσα, ανεξάρτητα από τον χρόνο επίδοσης της επιταγής και επιβολής της κατάσχεσης. Επίσης, από 1.05.2018 ηλεκτρονικά θα γίνονται και οι πλειστηριασμοί για οφειλές στο δημόσιο.
 • Ενσωματώνονται στον Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος (Κ.Φ.Ε., ν. 4172/2013) υφιστάμενες διατάξεις που αφορούν σε φορολογικά κίνητρα:
  • α) ευρεσιτεχνίας επιχειρήσεων,
  • β) κεφαλαιοποίησης αφορολογήτων αποθεματικών διαφόρων αναπτυξιακών νόμων εισηγμένων στο Χρηματιστήριο Αθηνών Α.Ε. με φορολογικό συντελεστή 5% και
  • γ) κεφαλαιοποίησης αφορολογήτων αποθεματικών διαφόρων αναπτυξιακών νόμων μη εισηγμένων Α.Ε. και Ε.Π.Ε. με φορολογικό συντελεστή 10%.
 • Παράλληλα, ορίζεται ότι οι διατάξεις για την κεφαλαιοποίηση αφορολογήτων αποθεματικών (υπό στοιχεία β και γ) ισχύουν για αποθεματικά που κεφαλαιοποιούνται μέχρι 31-12-2020 και αυξάνονται οι συντελεστές φορολόγησης αυτών ως ακολούθως:
  • Για αποθεματικά εισηγμένων στο Χρηματιστήριο Αθηνών Α.Ε. ο φορολογικός συντελεστής (σήμερα 5%) αυξάνεται στο 10% για αποθεματικά που κεφαλαιοποιούνται το έτος 2019 και στο 20% για αποθεματικά που κεφαλαιοποιούνται το έτος 2020.
  • Για αποθεματικά μη εισηγμένων Α.Ε. και Ε.Π.Ε. ο φορολογικός συντελεστής (σήμερα 10%) αυξάνεται στο 20% για αποθεματικά που κεφαλαιοποιούνται το έτος 2020
 • Καταργούνται διατάξεις για φορολογικά κίνητρα σχετικά με:
  • τη μεταβίβαση Φορτηγών Δημοσίας Χρήσης αυτοκινήτων, που κυκλοφόρησαν πριν τις 30-9-2010,
  • την χρηματοδοτική μίσθωση αγροτικών εκτάσεων, τα μερίσματα που διανέμουν στους μετόχους τους οι Κ.ΤΕΛ Α.Ε.,
  • την αποκατάσταση κτιρίων στις περιοχές «Γεράνι» και Μεταξουργείο του ιστορικού κέντρου της Αθήνας,
  • τις εταιρείες παροχής επιχειρηματικού κεφαλαίου
 • Συνιστάται στο Υπουργείο Οικονομικών νέα υπηρεσία, επιπέδου Διεύθυνσης με τίτλο «Διεύθυνση Ερευνών Οικονομικού Εγκλήματος», της οποίας την καθοδήγηση και το συντονισμό λειτουργίας έχει ο Εισαγγελέας Οικονομικού Εγκλήματος.
 • Τροποποιούνται διατάξεις του Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας (Κ.Φ.Δ.) σχετικά με τον χρόνο υποβολής εκπρόθεσμων αρχικών και τροποποιητικών δηλώσεων και τα επιβαλλόμενα πρόστιμα ως ακολούθως:
  • οι φορολογούμενοι μπορούν να υποβάλλουν δηλώσεις, αρχικές ή τροποποιητικές, ακόμα και μετά την κοινοποίηση εντολής ελέγχου και μέχρι την κοινοποίηση του προσωρινού σημειώματος διαπιστώσεων, με την επιβολή προστίμου 10% έως 50% επί της διαφοράς κύριου φόρου που θα προκύψει σε σχέση με την αρχική τους δήλωση και τόκου εκπρόθεσμης καταβολής (0,73% για κάθε μήνα καθυστέρησης). Αν μάλιστα έχουν την δυνατότητα να εξοφλήσουν εφάπαξ την  οφειλή που θα προκύψει εντός 30 ημερών, τυγχάνουν έκπτωσης 40% επί του προστίμου, περιορίζοντας την επιβάρυνση σε 6% έως 30%.
  • η ρύθμιση καταλαμβάνει και εκκρεμείς υποθέσεις ενώπιον της Διεύθυνσης Επίλυσης Διαφορών ή των Δικαστηρίων.
 • Προβλέπεται αυτόματη απενεργοποίηση του ΑΦΜ για φορολογούμενους που έχουν διαπράξει φοροδιαφυγή ή έχουν προβεί σε ψευδή ή αναληθή δήλωση στοιχείων για την απόκτηση του ΑΦΜ.
 • Επίσης, φυσικά πρόσωπα τα οποία θέλουν να προβούν σε νέα έναρξη εργασιών με τη διενέργεια ενδοκοινοτικών συναλλαγών και για τα οποία έχει ήδη απενεργοποιηθεί το ΑΦΜ τους, θα πρέπει να καταθέσουν εγγυητική επιστολή (ανάλογα με το ύψος της φοροδιαφυγής), η οποία σε κάθε περίπτωση δεν μπορεί να είναι μικρότερη από 15.000 ευρώ.