Προστατευτικές διατάξεις για μητέρες και μονογονεϊκές οικογένειες

Date: March 31, 2015

Άδεια μητρότητας
 
Η εργαζόμενη μητέρα δικαιούται να λάβει άδεια τοκετού (μητρότητας). Η συνολική διάρκειά της ανέρχεται σε 17 εβδομάδες, δηλαδή 119 ημερολογιακές ημέρες.
Από αυτές οι 8 εβδομάδες (56 ημέρες) χορηγούνται υποχρεωτικά πριν από την πιθανή ημέρα τοκετού και 9 εβδομάδες (63 ημέρες) μετά τον τοκετό (άδεια λοχείας).

Απόλυση

Απαγορεύεται η καταγγελία σύμβασης εργασίας εγκύο κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης και για περίοδο 18 μηνών μετά τον τοκετό (άρθρο 36 παρ. 1 Ν. 3996/2011).

Άδεια θηλασμού-φροντίδας τέκνου

Σύμφωνα, επιπλέον, με τις διατάξεις των από 15.4.2002 και 24.5.2004 Ε.Γ.Σ.Σ.Ε., οι μητέρες εργαζόμενες δικαιούνται, για χρονικό διάστημα 30 μηνών από τη λήξη της άδειας λοχείας, είτε να προσέρχονται αργότερα, είτε να αποχωρούν νωρίτερα κατά μία ώρα κάθε ημέρα. Εναλλακτικά, με συμφωνία του εργοδότη, το ημερήσιο ωράριο των μητέρων μπορεί να ορίζεται μειωμένο κατά 2 ώρες ημερησίως για τους πρώτους 12 μήνες και σε μία ώρα για έξι επιπλέον μήνες. Την άδεια φροντίδας παιδιού δικαιούνται και οι άγαμοι γονείς. Το ανωτέρω ωράριο θηλασμού και φροντίδας παιδιών δικαιούται η εργαζόμενη με αίτησή της να το ζητήσει εναλλακτικά, ως συνεχόμενη ισόχρονη άδεια με αποδοχές, εντός της χρονικής περιόδου κατά την οποία  δικαιούται μειωμένου ωραρίου για τη φροντίδα του παιδιού.

6μηνη άδεια

Επιπλέον, βάσει του άρθρου 142 Ν. 3655/2008 « Η μητέρα που είναι ασφαλισμένη του ΙΚΑ και εργάζεται με σχέση εργασίας ορισμένου ή αορίστου χρόνου σε επιχειρήσεις ή εκμεταλλεύσεις, μετά τη λήξη της άδειας  λοχείας και της ισόχρονης προς το μειωμένο ωράριο άδειας, όπως προβλέπεται από το άρθρο 9 της ΕΓΣΣΕ των ετών 2004-2005, δικαιούται να λάβει άδεια προστασίας μητρότητας 6 μηνών. Αν δεν κάνει χρήση της ισόχρονης προς το μειωμένο ωράριο άδειας, η μητέρα δικαιούται αμέσως μετά τη λήξη της άδειας λοχείας την ως άνω ειδική άδεια προστασίας της μητρότητας, στη συνέχεια δε και το μειωμένο ωράριο που προβλέπεται από το άρθρο 9 της ΕΓΣΣΕ του έτους 1993, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει. Κατά τη διάρκεια της ως άνω ειδικής άδειας, ο ΟΑΕΔ υποχρεούται να καταβάλλει στην εργαζόμενη μητέρα μηνιαίως ποσό ίσο με τον κατώτατο μισθό, όπως κάθε φορά καθορίζεται με την ΕΓΣΣΕ, καθώς και αναλογία δώρων εορτών και επιδόματος αδείας με βάση το προαναφερόμενο ποσό». Η ανωτέρω άδεια χορηγείται στην εργαζόμενη έπειτα από αίτησή της στον εργοδότη, τον οποίον οφείλει να προειδοποιήσει εγγράφως ένα μήνα πριν την έναρξη της εν λόγω άδειας. Ως ημερομηνία έναρξης της εν λόγω άδειας ορίζεται η επομένη της λήξης των ανωτέρω αδειών (τοκετού και λοχείας και θηλασμού-φροντίδας τέκνου).

Ειδική άδεια μονογονεϊκής οικογένειας

Περαιτέρω, με το άρθρο 7 της από 15.04.2002 ΕΓΣΣΕ «Μονογονεϊκές οικογένειες . Στους εργαζόµενους (-ες), που έχουν χηρέψει και στον άγαµο (η) γονέα, που έχει την επιµέλεια του παιδιού, χορηγείται άδεια µε αποδοχές έξι (6) εργασίµων ηµερών το χρόνο, πέραν αυτής που δικαιούται από άλλες διατάξεις.
Γονέας µε τρία (3) παιδιά ή περισσότερα, δικαιούται άδεια οκτώ (8) εργασίμων ημερών.

Άρθρο του Ζουρντού Παρασκευά – Senior Associate

shutterstock_249392734