Τι πρέπει να κάνει μία επιχείρηση για να γλυτώσει φόρο από τιμολόγια που είναι ανείσπρακτα

Date: February 23, 2016

invoice

Διαβάστε παρακάτω το άρθρο του Partner της εταιρείας UnityFour, Νίκο Σιακαντάρη με τίτλο “Τι πρέπει να κάνει μία επιχείρηση για να γλυτώσει φόρο από τιμολόγια που είναι ανείσπρακτα”.

Με τις διατάξεις του Ν. 4172/2013 οι οποίες εφαρμόζονται για όλα τα νομικά πρόσωπα και τις νομικές οντότητες, ανεξάρτητα αν τηρούν απλογραφικά ή διπλογραφικά βιβλία, καθώς και για τα φυσικά πρόσωπα που ασκούν επιχειρηματική δραστηριότητα, άλλαξε ο τρόπος υπολογισμού των προβλέψεων για επισφαλείς απαιτήσεις, καθόσον πλέον δεν σχηματίζονται προβλέψεις ανεξάρτητα από το αν υπάρχουν ή όχι επισφαλείς απαιτήσεις, όπως συνέβαινε στο παρελθόν, αλλά μόνο στην περίπτωση που έχουν αναληφθεί προ του σχηματισμού ή της διαγραφής οι κατάλληλες ενέργειες για τη διασφάλιση του δικαιώματος είσπραξης της εν λόγω απαίτησης. Διαβάστε το πλήρες άρθρο εδώ.