Φορολογική Αντιμετώπιση Διαγραφών Οφειλών προς Τράπεζες

Date: July 25, 2016

Ο Νόμος 4389/2016 «Επείγουσες διατάξεις για την εφαρμογή της συμφωνίας δημοσιονομικών στόχων και διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεωνν και άλλες διατάξεις» στο άρθρο 62 αναφέρεται στη φορολογική μεταχείριση της διαγραφής οφειλών προς Τράπεζες. Πιο συγκεκριμένα, το εν λόγω άρθρο αναφέρει ότι η ωφέλεια νομικού προσώπου, νομιικής οντότητας καθώς και φυσικού προσώπου που αποκτά εισόδημα από επιχειρηματική δραστηριότητα, η οποία προκύπτει από την διαγραφή μέρους ή του συνόλου του χρέους προς πιστωτικό ή χρηματοδοτικό ίδρυμα, προς υπό ειδική εκκαθάριση πιστωτικό ή χρηματοδοτικό ίδρυμα ή προς εταιρείες του Ν. 4354/2015 στο πλαίσιο εξωδικαστικού συμβιβασμού ή σε εκτέλεση δικαστικής απόφασης δεν θεωρείται δωρεά και απαλλάσσεται από το φόρο εισοδήματος.

Για να διαβάσετε ολόκληρο το άρθρο μπείτε στο www.unityfour.eu