Controlled foreign company – Taxation of undistributed profits: The case of a company in Bulgaria

Date: November 10, 2023

Ελεγχόμενη αλλοδαπή εταιρεία – Φορολόγηση αδιανέμητων κερδών: Η περίπτωση εταιρείας στη Βουλγαρία

Της Μάρθας Παπασωτηρίου

Με τον Ν.4607/2019 η Ελλάδα ενσωμάτωσε την Οδηγία 1164/2016 της Ευρωπαϊκής Ένωσης αναφορικά με τις Ελεγχόμενες Αλλοδαπές Εταιρείες (Controlled Foreign Companies) και τις προϋποθέσεις φορολόγησης στην Ελλάδα των αδιανέμητων κερδών τους στο όνομα των μετόχων τους, τροποποιώντας έτσι το σχετικό άρθρο 66 του Ν. 4172/2013.

Συγκεκριμένα, εισήχθησαν διατάξεις περί ελεγχόμενων αλλοδαπών εταιρειών (Controlled Foreign Companies), που αφορούν στη συμπερίληψη στο φορολογητέο εισόδημα της εγχώριας εταιρείας μη διανεμηθέντος εισοδήματος νομικού προσώπου ή νομικής οντότητας που είναι φορολογικός κάτοικος άλλης χώρας ή μη αποδοθέντος εισοδήματος μόνιμης εγκατάστασης στην αλλοδαπή.

Ο έλεγχος στην πράξη

Πρακτική εφαρμογή των ανωτέρω διατάξεων συναντάμε σε πρόσφατο έλεγχο από το ΚΕ.ΦΟ.ΜΕ.Π. Συγκεκριμένα, διαπιστώθηκε ότι φορολογούμενος ήταν ο μοναδικός μέτοχος εταιρείας με έδρα τη Βουλγαρία, η οποία ήταν και ο μοναδικός προμηθευτής της ατομικής του επιχείρησης στην Ελλάδα.

Ο έλεγχος είχε αποδεχτεί τις σχετικές δαπάνες που είχε καταχωρήσει ο φορολογούμενος στα βιβλία του και απέστειλε έγγραφο, με το οποίο αιτήθηκε τη χορήγηση στοιχείων σχετικά με την εταιρεία και τις συναλλαγές με την ατομική επιχείρηση, μέσω της Διεύθυνσης Διεθνών Οικονομικών Σχέσεων της (Δ.Ο.Σ.).

Από τις απαντήσεις των αρμόδιων φορολογικών αρχών προέκυψε μεταξύ των άλλων στοιχείων ότι:

– πρόκειται για γνωστή στις αρχές εταιρεία, με κύρια οικονομική δραστηριότητα το εμπόριο γούνας (επεξεργασμένη και ακατέργαστη)
– ο φορολογούμενος διετέλεσε διαχειριστής της και ήταν αποκλειστικός ιδιοκτήτης της για το ελεγχόμενο διάστημα
– η δηλωθείσα στις αρχές διεύθυνση δεν αποτελεί έδρα της, αλλά διεύθυνση της βουλγαρικής δικηγορικής εταιρείας και η ίδια δε διαθέτει έδρα
– είχε δύο προμηθευτές,
– ο μοναδικός πελάτης της ήταν η ατομική επιχείρηση του φορολογούμενου
– Δεν απασχολούσε προσωπικό
– Δεν υπήρχαν πληροφορίες για διανομή μερίσματος.

Βάσει των παραπάνω στοιχείων, ο έλεγχος έκρινε ότι πληρούνται οι προϋποθέσεις εφαρμογής του άρθρου 66 του ν. 4172/2013 περί Ελεγχόμενων Αλλοδαπών Εταιρειών, με συνέπεια να καταλογίσει στον προσφεύγοντα το σύνολο του μη διανεμηθέντος εισοδήματος της βουλγαρικής εταιρείας.

Το πρόστιμο και η προσφυγή

Με Πράξη Διορθωτικού Προσδιορισμού Φόρου Εισοδήματος επιβλήθηκε σε βάρος φορολογούμενου φόρος εισοδήματος, πλέον εισφορά αλληλεγγύης πλέον προστίμου.

Ο φορολογούμενος άσκησε ενδικοφανή προσφυγή ζητώντας την ακύρωση ή την τροποποίηση της προσβαλλόμενης πράξης ωστόσο η Δ.Ε.Δ. απέρριψε τους ισχυρισμούς του.

Επισημαίνεται ότι οι ισχύουσες διατάξεις δεν εφαρμόζονται όταν η ελεγχόμενη αλλοδαπή εταιρεία ασκεί ουσιαστική οικονομική δραστηριότητα, που υποστηρίζεται από προσωπικό, εξοπλισμό, περιουσιακά στοιχεία και εγκαταστάσεις, όπως αποδεικνύεται από συναφή πραγματικά στοιχεία και περιστάσεις.

Το βάρος της απόδειξης

Η Φορολογική Αρχή φέρει το βάρος της απόδειξης ότι η ΕΑΕ που είναι εγκατεστημένη σε χώρα μέλος ΕΕ/ΕΟΦ δεν ασκεί ουσιαστική οικονομική δραστηριότητα, η οποία υποστηρίζεται από προσωπικό, εξοπλισμό, περιουσιακά στοιχεία και εγκαταστάσεις. Από τα παραπάνω προκύπτει ότι η φορολογική αρχή προέβη σε τέτοιο έλεγχο και διαπίστωσε ότι δεν ασκείται ουσιαστική οικονομική δραστηριότητα.

Οι εν λόγω διατάξεις θεσπίστηκαν  με σκοπό την αποτροπή της φοροαποφυγής των εγχώριων εταιρειών μέσω της μεταφοράς των εσόδων τους σε χώρες με χαμηλή φορολογία. Όπως προκύπτει και από την απόφαση της ΔΕΔ, φαίνεται πως οι αρχές κινούνται προς τη σωστή κατεύθυνση και αρχίζουν να αποκτούν εμπειρία και με τους ελέγχους αναφορικά με τις Ελεγχόμενες Αλλοδαπές Εταιρείες (ΕΑΕ), προκειμένου να καταπολεμήσουν τη φοροαποφυγή.

Το άρθρο δημοσιεύτηκε στο capital.gr

By Martha Papasotiriou

With Law 4607/2019, Greece incorporated the European Union Directive 1164/2016 regarding Controlled Foreign Companies and the conditions for taxation in Greece of their undistributed profits in the name of their shareholders, thus amending the relevant article 66 of Law 4172/2013.

Specifically, provisions on Controlled Foreign Companies were introduced, concerning the inclusion in the taxable income of a domestic company of undistributed income of a legal person or legal entity that is a tax resident of another country or undistributed income of a permanent establishment abroad.

 

Control in practice

Practical application of the above provisions was found in a recent audit by the KE.F.O.ME.P. Specifically, it was found that a taxpayer was the sole shareholder of a company based in Bulgaria, which was also the sole supplier of his sole proprietorship in Greece.

 

The audit had accepted the relevant expenses that the taxpayer had entered in his books and sent a document requesting information on the company and the transactions with the sole proprietorship through the Directorate for International Economic Relations (D.I.E.R.).

The replies of the competent tax authorities revealed, inter alia, that:

– it is a company known to the authorities, whose main economic activity is trading in fur (processed and unprocessed)

– the taxpayer was its manager and sole owner for the period under review

– the address declared to the authorities is not its registered office, but the address of the Bulgarian law firm and it does not have a registered office

– had two suppliers,

– its only client was the taxpayer’s sole proprietorship

– it did not employ any staff

– There was no information on dividend distribution.

Based on the above information, the audit found that the conditions for the application of Article 66 of Law No. 4172/2013 on Controlled Foreign Corporations, and consequently attributed to the applicant the entire undistributed income of the Bulgarian company.

 

The fine and the appeal

An Income Tax Correction Act imposed income tax on a taxpayer, plus solidarity levy plus a fine.

The taxpayer brought an appeal seeking the annulment or modification of the contested act, but the IAC rejected his claims.

It is noted that the applicable provisions do not apply when the controlled foreign company carries out substantial economic activity, supported by personnel, equipment, assets and facilities, as evidenced by relevant factual evidence and circumstances.

 

The burden of proof                                                                      

The Tax Authority bears the burden of proof that the EAA established in an EU/EEA Member State does not carry out a substantial economic activity supported by personnel, equipment, assets, and facilities. It follows from the above that the tax authority has carried out such an audit and found that no substantial economic activity is carried out.

 

These provisions were introduced to prevent tax avoidance by domestic companies through the transfer of their income to low-tax countries. As the BPA decision shows, it seems that the authorities are moving in the right direction and are beginning to gain experience with audits regarding Controlled Foreign Companies (CFCs) in order to combat tax evasion.