Κατάργηση του ελάχιστου ποσού κεφαλαίου για τις Ε.Π.Ε.

Σύμφωνα με το Νόμο 4156/2013 καταργείται πλέον το ελάχιστο απαιτούμενο κεφάλαιο για την σύσταση Εταιρείας Περιορισμένης Ευθύνης. Το κεφάλαιο καθορίζεται πλέον από τους εταίρους χωρίς περιορισμό.