Cryptocurrencies: The first step towards establishing European Rules

Date: May 9, 2023

Κρυπτονομίσματα: Το πρώτο βήμα για την καθιέρωση Ευρωπαϊκών Κανόνων

Της Μάρθας Παπασωτηρίου

Όπως όλοι γνωρίζουμε, ο χώρος των κρυπτονομισμάτων είναι γρήγορα εξελισσόμενος χώρος και τα τελευταία χρόνια πραγματοποιείται όλο και μεγαλύτερος όγκος συναλλαγών.

Λόγω της συνθετότητας της συγκεκριμένης χρηματοοικονομικής αξίας, καθώς και των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών της σε σχέση με τα παραδοσιακά νομίσματα, οι κανόνες που έχουν θεσπισθεί διεθνώς αλλά και σε επίπεδο της ΕΕ είναι προς το παρόν ελλιπείς.

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο λοιπόν, κάνοντας το πρώτο βήμα, ενέκρινε τους πρώτους κανόνες της ΕΕ για την ιχνηλασιμότητα των κρυπτοστοιχείων, για την αποτροπή της νομιμοποίησης παράνομων εσόδων, αλλά και την προστασία των καταναλωτών.

Τι προβλέπει η νομοθετική πράξη

Σύμφωνα με την πρώτη νομοθετική πράξη,  οι μεταφορές των κρυπτονομισμάτων, όπως συμβαίνει με οποιαδήποτε άλλη χρηματοπιστωτική πράξη, θα μπορούν πάντα να εντοπιστούν και να δεσμευτούν ύποπτες συναλλαγές. Η υποχρέωση, οι πληροφορίες σχετικά με την πηγή του περιουσιακού στοιχείου και τον δικαιούχο του να συνοδεύουν τη συναλλαγή και να αποθηκεύονται και στις δύο πλευρές της μεταβίβασης, θα καλύπτει στο μέλλον και τις μεταφορές κρυπτοστοιχείων.

Τι καλύπτει και τι όχι η νομοθεσία

Η νομοθεσία θα καλύπτει επίσης συναλλαγές άνω των 1.000 ευρώ από τα λεγόμενα αυτοφιλοξενούμενα πορτοφόλια (δηλ. την ηλεκτρονική διεύθυνση ενός πορτοφολιού κρυπτοστοιχείων ιδιώτη χρήστη) όταν αλληλεπιδρούν με “φιλοξενούμενα” πορτοφόλια τα οποία διαχειρίζονται πάροχοι υπηρεσιών κρυπτοστοιχείων. Οι κανόνες δεν θα ισχύουν για τις μεταφορές μεταξύ προσώπων που πραγματοποιούνται χωρίς πάροχο ή μεταξύ παρόχων που ενεργούν για λογαριασμό τους.

Νέοι κανόνες για εποπτεία και προστασία καταναλωτών

Περαιτέρω, εγκρίθηκαν και οι νέοι κανόνες σχετικά με την εποπτεία, την προστασία των καταναλωτών και τις περιβαλλοντικές διασφαλίσεις των κρυπτοστοιχείων, κάτι το οποίο ήταν επιτακτική ανάγκη να ρυθμιστεί.

Οι διατάξεις για τα κρυπτοστοιχεία

Ο κανονισμός θα καλύπτει κρυπτοστοιχεία που δεν ρυθμίζονται από την ισχύουσα νομοθεσία για τις χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες. Οι βασικές διατάξεις για όσους εκδίδουν και διαπραγματεύονται κρυπτοστοιχεία καλύπτουν τη διαφάνεια, τη δημοσιοποίηση, την αδειοδότηση και την εποπτεία των συναλλαγών. Οι καταναλωτές θα είναι καλύτερα ενημερωμένοι σχετικά με τους κινδύνους, το κόστος και τις επιβαρύνσεις που συνδέονται με τις δραστηριότητές τους. Επιπλέον, το νέο νομικό πλαίσιο θα στηρίξει την ακεραιότητα της αγοράς και τη χρηματοπιστωτική σταθερότητα μέσω της ρύθμισης των δημόσιων προσφορών κρυπτοστοιχείων.

Δημόσιο μητρώο 

Τέλος, το συμφωνηθέν κείμενο περιλαμβάνει μέτρα κατά της χειραγώγησης της αγοράς και για την πρόληψη της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας και άλλων εγκληματικών δραστηριοτήτων. Περαιτέρω, θα δημιουργηθεί ένα δημόσιο μητρώο  για μη συμμορφούμενους παρόχους υπηρεσιών κρυπτοστοιχείων που δραστηριοποιούνται στην Ευρωπαϊκή Ένωση χωρίς άδεια.

Σύμφωνα με τις δηλώσεις διάφορων αξιωματούχων της ΕΕ,  με τις νέες νομοθετικές ρυθμίσεις θα προστατεύονται οι καταναλωτές από απάτες, καθώς θα έχουν πρόσβαση σε όλες τις πληροφορίες που χρειάζονται προκειμένου να επενδύσουν με ασφάλεια. Περαιτέρω, η μεταρρύθμιση των κανόνων θα υποχρεώνει τους παρόχους υπηρεσιών κρυπτοστοιχείων να εντοπίζουν και να διακόπτουν τις εγκληματικές ροές κρυπτονομισμάτων, αλλά και να διασφαλίζουν επίσης ότι όλες οι κατηγορίες εταιρειών κρυπτονομισμάτων υπόκεινται στην πλήρη δέσμη υποχρεώσεων για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες.

Οι ανωτέρω νομοθετικές ρυθμίσεις είναι προς τη σωστή κατεύθυνση καθώς καλύπτουν ένα σημαντικό κενό για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και δίνουν μεγαλύτερη αίσθηση ασφάλειας σε όσους επιθυμούν να επενδύσουν στο χώρο των κρυπτονομισμάτων. Θα πρέπει η ΕΕ να προχωρήσει και σε άλλες ρυθμίσεις σχετικά με τα κρυπτονομίσματα, όπως η ενιαία αντιμετώπισή τους από φορολογικής και λογιστικής άποψης

Το άρθρο δημοσιεύτηκε στο capital.gr

By Martha Papasotiriou

As we all know, the cryptocurrency space is rapidly evolving, and in recent years, there has been a growing volume of transactions. Due to the complexity of this particular financial asset, as well as its unique characteristics compared to traditional currencies, international and EU regulations are currently inadequate.

 

The European Parliament, taking the first step, has approved the EU’s first regulations for cryptocurrency traceability to prevent money laundering, as well as to protect consumers.

 

What the legislation entails

 

According to the first legislative act, cryptocurrency transactions, like any other financial transaction, will always be traceable and subject to scrutiny for suspicious activities. The obligation for information regarding the source of the asset and its beneficiaries to accompany the transaction and to be stored on both sides of the transfer will cover future cryptocurrency transfers.

 

What is covered and what is not by the legislation

 

The legislation will also cover transactions exceeding 1,000 euros from so-called self-hosted wallets (i.e., the electronic address of an individual user’s cryptocurrency wallet) when interacting with “hosted” wallets managed by cryptocurrency service providers. The rules will not apply to transfers between individuals conducted without a service provider or between providers acting on their own behalf.

 

New rules for supervision and consumer protection

 

Furthermore, new rules regarding supervision, consumer protection, and environmental safeguards for cryptocurrencies have been approved, addressing an urgent need for regulation. These provisions are intended to protect consumers from fraud, providing them with access to all the information they need to invest safely. Moreover, the new legal framework will support market integrity and financial stability by regulating public cryptocurrency offerings.

 

Public Register

 

Finally, the agreed-upon text includes measures against market manipulation, the prevention of money laundering from illegal activities, terrorism financing, and other criminal activities. In addition, a public register will be created for unlicensed cryptocurrency service providers operating within the European Union.

 

These legislative regulations are a step in the right direction, as they address a significant gap in combating money laundering from illegal activities and provide greater security for those wishing to invest in cryptocurrencies. The EU should consider further regulations related to cryptocurrencies, such as their uniform treatment from tax and accounting perspectives.