Βy Dimitra Gkanatsiou

By a joint decision of the Deputy Minister of Finance Mr. George Zavvos and the Minister of State and Digital Government Mr. Kyriakos Pierrakakis, the suspension of the operation of the information system “Central Registry of Ultimate Beneficial Owners ” (“UBOs”) of par. 4 of article 20 of Greek law 4557/2018 (Α΄ 139), is extended from July 1, 2020 and for a period of three (3) months, in order to be addressed a number of issues, such as the need of individuals and legal entities to be adapted to the special conditions that have arisen from the consequences of the coronavirus disease (COVID-19) and the substantial changes that will be made by the incorporation of the 5th Directive on the fight against money laundering, which will be submitted to the Parliament in the near future.

It should be noted that, during the suspension period, the persons liable for registration will have the technical ability to become acquainted with the information system and to make a temporary storage of their statements, but not to submit them permanently.

Below you may find the announcement in Greek

 

Νέα αναστολή στη λειτουργία του Ελληνικού πληροφοριακού συστήματος «Κεντρικό Μητρώο Πραγματικών Δικαιούχων» της παρ. 4 του άρθρου 20 του ν. 4557/2018 (Α΄ 139)

Της Δήμητρας Γκανάτσιου

Με κοινή απόφαση του Υφυπουργού Οικονομικών κ. Γιώργου Ζαββού και του Υπουργού Επικρατείας και Ψηφιακής Διακυβέρνησης κ. Κυριάκου Πιερρακάκη, παρατείνεται από την 1η Ιουλίου 2020 και για διάστημα τριών (3) μηνών, η αναστολή λειτουργίας του πληροφοριακού συστήματος «Κεντρικό Μητρώο Πραγματικών Δικαιούχων» της παρ. 4 του άρθρου 20 του ν. 4557/2018 (Α΄ 139), με σκοπό να αντιμετωπιστεί μια σειρά ζητημάτων, όπως η ανάγκη προσαρμογής των φυσικών και νομικών προσώπων και οντοτήτων στις ειδικές συνθήκες που έχουν προκύψει από τις συνέπειες της πανδημίας του κορονοϊού (COVID-19) και οι ουσιώδεις αλλαγές που θα επιφέρει η ενσωμάτωση της 5ης Οδηγίας για την καταπολέμηση του «ξεπλύματος» χρήματος, η οποία πρόκειται να κατατεθεί στη Βουλή το προσεχές διάστημα.

Επισημαίνεται ότι, κατά το χρονικό διάστημα της αναστολής, τα υπόχρεα προς καταχώριση πρόσωπα θα έχουν την τεχνική δυνατότητα να εξοικειωθούν με το πληροφοριακό σύστημα και να προβούν σε προσωρινή αποθήκευση των δηλώσεών τους, αλλά όχι σε οριστική υποβολή τους.