One Stop Shop 2.0- VAT return for e-Commerce

Date: February 10, 2023

Της Μάρθας Παπασωτηρίου

Μέχρι και σήμερα η εφαρμογή του One Stop Shop 1.0 επιτρέπει στις επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών και προμήθειας αγαθών  να εγγραφούν για σκοπούς ΦΠΑ σε ένα μόνο κράτος- μέλος (κ-μ) της ΕΕ και να αποδίδουν σε αυτό τον ΦΠΑ που αφορά τα άλλα κ-μ, για:

  • όλες τις διασυνοριακές υπηρεσίες
  • τις εντός ΕΕ πωλήσεις αγαθών από απόσταση και
  • ορισμένες εγχώριες πωλήσεις αγαθών.

Όπως επισημαίνουν όλοι οι αξιωματούχοι της ΕΕ, έχει σημειωθεί τεράστια πρόοδος στην απλούστευση των διασυνοριακών συναλλαγών και την απόδοση του ΦΠΑ επί των συναλλαγών, που αφορούν. Εν τούτοις, το ισχύον σύστημα ΦΠΑ της ΕΕ εξακολουθεί να θέτει σε μειονεκτική θέση εκατομμύρια μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις, δυσχεραίνοντας το εμπόριο εντός της ΕΕ.

Χρονοβόρα και δαπανηρή διαδικασία

Μέχρι σήμερα οι επιχειρήσεις που διαθέτουν αποθέματα σε πολλές Ευρωπαϊκές Χώρες πρέπει να εγγραφούν για σκοπούς ΦΠΑ στην εκάστοτε χώρα που έχουν τα αποθέματα αυτά και πριν την τελική πώλησή τους.  Δεδομένου ότι κάτι τέτοιο είναι πολύ δαπανηρό και χρονοβόρο, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή υπέβαλε πρόταση για επέκταση της ενιαίας εγγραφής ΦΠΑ στην ΕΕ (One Stop Shop 2). Με αυτό τον τρόπο, όλο το ποσό του ΦΠΑ θα αναφέρεται μέσω της ενιαίας ψηφιακής πύλης ΦΠΑ, και ο ΦΠΑ θα αποδίδεται ενιαία σε όλα τα στάδια των πωλήσεων.

Πολλαπλά οφέλη

Τα οφέλη της επέκτασης του υφιστάμενου συστήματος ΦΠΑ μίας στάσης (OSS) σε όλες τις συναλλαγές αγαθών όπου ο πωλητής δεν έχει έδρα στη χώρα φορολογίας της ΕΕ είναι πολλαπλά και για όλους… επιχειρήσεις, καταναλωτές, κυβερνήσεις:

  • Οι εταιρίες θα εξοικονομούν χρήματα, θα γίνονται πιο ανταγωνιστικές στο παγκόσμιο περιβάλλον εμπορίου ενώ παράλληλα θα απλουστεύονται οι διαδικασίες είσπραξης του ΦΠΑ.
  • Οι καταναλωτές θα επωφεληθούν ενδεχομένως από τις πιο ανταγωνιστικές τιμές πώλησης των προϊόντων εντός ΕΕ και τις πιο εύκολες διαδικασίες πρόσβασης στα αγαθά.

Όπως κάθε καινούργια προσπάθεια στο τομέα απλοποίησης των διοικητικών διαδικασιών για την είσπραξη του ΦΠΑ, έτσι και αυτή θέλει χρόνο και προσπάθεια, αλλά πρόθεση όλων είναι η διευκόλυνση των επιχειρήσεων, ώστε να ευδοκιμήσουν στην ενιαία αγορά της ΕΕ, όπως επισήμανε και ο Γενικός Γραμματέας του Ηλεκτρονικού Εμπορίου της Ευρώπης,  Luca Cassetti.

Αναμένεται να δούμε πώς θα υλοποιηθεί και αυτή η ενέργεια και ποιο θα είναι εν τέλει το όφελος για όλα τα εμπλεκόμενα μέρη.

Το άρθρο δημοσιεύτηκε στο capital.gr

By Martha Papasotiriou

To this day the application of One Stop Shop 1.0 allows businesses providing services and supplying goods to register for VAT purposes in a single EU Member State(s) and remit to it the VAT applicable to the other Member States, for:

  • all “cross-border” services,
  • intra-EU distance sales of goods, and
  • certain domestic sales of goods.

As all EU officials point out, huge progress has been made in simplifying cross-border transactions and the return of VAT on the transactions involved. However, the current EU VAT system still puts millions of small and medium-sized businesses at a disadvantage, making trade within the EU more difficult.

Until today, companies that have stocks in several European countries must be registered for VAT purposes in the respective country where they have these stocks and before their final sale. Since this is too expensive and time-consuming, the European Commission has submitted a proposal to extend the single VAT registration in the EU ( One Stop Shop 2). In this way, the entire amount of VAT will be reported through the single digital VAT portal, and VAT will be attributed uniformly at all stages of sales.

The benefits of extending the existing VAT One Stop (OSS) system to all goods transactions where the seller is not established in the EU tax country are multiple and for everyone, for businesses, for consumers, for governments. Companies will save money, become more competitive in the global trade environment, while at the same time VAT collection procedures will be simplified.

On the other hand, consumers will potentially benefit from more competitive sales prices for products within the EU and easier procedures for accessing goods.

As with any new effort in the area of simplifying the administrative procedures for the collection of VAT, it takes time and effort, but the intention of all is to make it easier for businesses to thrive in the EU single market, as pointed out by the Secretary General of European E-Commerce, Luca Cassetti . It is expected to see how this action will be implemented and what will be the benefit for all parties involved.

The article was published in capital. gr