Μη υποχρεωτική η χρήση εταιρικής σφραγίδας για την απόδειξη της εκπροσώπησης και διαχείρισης των νομικών προσώπων

Date: June 13, 2013

Ψηφίσθηκε προσφάτως ο Νόμος 4156/2013 "Μνημόνιο Κατανόησης στον τομέα της προστασίας του περιβάλλοντος μεταξύ του Υπουργείου Περιβαλλοντικής Προστασίας του Κράτους του Ισραήλ και του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής" (ΦΕΚ Α' 122/31-05-2013). Σύμφωνα με την παράγραφο 12 του  άρθρου 3 του νόμου αυτού, για κάθε πράξη εκπροσώπησης ή διαχείρισης νομικού προσώπου ιδιωτικού δικαίου αρκεί η υπογραφή του νομίμου εκπροσώπου του νομικού προσώπου, το όνομά του και η περιγραφή της ιδιότητάς του. Διατάξεις που προβλέπουν την υποχρεωτική ύπαρξη/χρήση εταιρικής σφραγίδας για την απόδειξη της εκπροσώπησης ή/και διαχείρισης των νομικών προσώπων ιδιωτικού δικαίου καταργούνται.